SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Secția clinică de Urologie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 2 ani.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Tăbăcarilor nr. 11, Serviciul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 07.06.2019 , iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 07.06.2019 dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Lasă un răspuns