SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                     două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Secția clinică Oncologie medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu l sănătății,republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site -ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul unității. Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afișării,conducătorului unității care are obligația de a le soluționa în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Serviciul RUNOS, tel.: 0256.221.553.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns