SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul: www.filantropia.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUONS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 19.07.2019. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi
nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Restul actelor necesare angajării vor fi prezentate ulterior de către candidații care promovează concursurile anunțate.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0251.307.500.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns