SPITALUL CLINIC NR. 1 C.F. WITTING BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC NR. 1 C.F. WITTING BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu competențe în CT, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția clinică Medicină internă I – Compartimentul Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul de Urologie din Ambulatoriul de specialitate Gara de Nord.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Concursul va consta în următoarele probe și se susțin în următoarea ordine: proba scrisă, proba clinică în conformitate cu
tematica pentru specialitatea pentru care se candidează și analizarea și evaluarea activității profesionale științifice.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 18.10.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 18.10.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.312.94.25.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns