SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI FERATE WITTING BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI FERATE WITTING BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică în cadrul Biroului Managementul calității serviciilor medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind re forma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) dovada absolvirii unui curs specific managementului calității serviciilor medicale sau declarație pe proprie
răspundere că în decurs de 3 (trei) luni de la angajare va face dovada absolvirii cursului menționat;
k) proiectul cu tema „Plan de îmbunătățire a calității serviciilor medicale în Spitalul Clinic Nr. 1 Căi Ferate Witting București”.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Concursul constă în următoarele probe: probă scrisă, susținerea proiectului „Plan de îmbunătățire a calității serviciilor medicale în Spitalul Clinic Nr. 1 Căi Ferate Witting București”.
Grila generală de evaluare a „Planului de îmbunătățire a calității serviciilor medicale în Spitalul Clinic Nr. 1 Căi Ferate Witting București” va fi afișată și publicată pe site-ul spitalului.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 29.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 29.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.312.94.25.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns