SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Boli cronice – temporar vacant până la 1 noiembrie 2020;                                                                                                      un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie, cu competență în Îngrijiri paliative, la Compartimentul Îngrijiri paliative.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pen tru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea corespunzătoare pentru medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dr. Ion Crăciun nr. 484, Compartimentul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 30.08.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 30.08.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0248.545.575 – Compartimentul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns