SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE BOLI PULMONARE BREAZA (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                             un post cu normă întreagă de biolog specialist în cadrul Laboratorului de Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește
să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau
d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
La depunerea dosarelor de înscriere candidații vor prezenta documentele în original pentru a fi certificate pentru conformitate.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de biolog specialist și se vor afișa pe site-ul: www.spital-breaza.ro și la sediul spitalului din str. Miron Căproiu nr. 42-46.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 07.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 07.02.2020.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0244.340.419, int. 19.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns