SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA (JUDEȚUL ILFOV) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA (JUDEȚUL ILFOV)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de Oncologie medicală, Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul de Urologie, Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Cabinetul de Ortopedie-traumatologie, Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare,medicină fizică și balneologie la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie,Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie, Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetricăginecologie – Secția Obstetrică-ginecologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie –Compartiment Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie –Compartiment SPLIAAM;
 un post cu normă întreagă de chimist principal pentru Laboratorul de analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria unității.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar/chimist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Studioului nr. 5, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 05.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 05.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.351.52.95, int. 133.

Lasă un răspuns