SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ȘTEFAN” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „SF. ȘTEFAN” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, republicată,
următoarele funcții:
 șef Secția Pneumologie I;
 șef Secția Pneumologie II;
 șef Laborator Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România/Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România/Ordinul
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcției de șef secție se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
La concursurile sau examenele pentru ocuparea funcției de șef laborator analize medicale se pot prezenta chimiști cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea Biochimie medicală.
Condițiile oferite de spital: contract de administrare pe perioadă determinată.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România/Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică
sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică pentru medici se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist, iar
proba practică pentru chimiști va avea conținutul stabilit de comisia de examinare.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, șos. Ștefan cel Mare nr. 11, sector 2, București, în termen de 15 zile de la adata de 16.08.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 16.08.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns