SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „TUDOR VLADIMIRESCU” COMUNA RUNCU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția Pneumologie I;
 șef Secția Pneumologie II;
 șef Secția Pneumologie III.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h 1 ) în situația prevăzută la art. 1, alin. (6) din Norma privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de
șef de secție, șef de laborator, șef de serviciu din unitățile sanitare publice din 16.11.2006 cu modificările și completările ulterioare, un
document, certificat de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu
privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 200 de lei și se achită la casieria spitalului.
În vederea verificării, semnării și certificării pentru conformitate a actelor xerocopiate se vor prezenta originalele acestora.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Medicii în vârstă de 67 de ani nu pot participa la concurs conform art. 185, alin. 13 din Legea nr. 95/14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Tematica și bibliografia pentru proba scrisă și proba clinică sau proba practică se pot obține de la Serviciul RUONSS din cadrul
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 11.10.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 11.10.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns