SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENI (JUDEȚUL VRANCEA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENI (JUDEȚUL VRANCEA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Compartimentul Cronici (Psihosomatici)
Dumbrăveni;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie cronici Dumbrăveni.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical tip A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișate pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 19.07.2019.În cazul în care ultima zi de înscriere coicide cu o zi
nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0237.255.087, int. 31.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns