SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE (JUDEȚUL DOLJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE (JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr.
95/2006, republicată, următoarele funcții:
 șef Secția Psihiatrie I;
 șef Secția Psihiatrie II;
 șef Secția Psihiatrie III;
 șef Secția Psihiatrie IV;
 șef Secția Psihiatrie V;
 șef Secția Psihiatrie VI;
 șef Secția Psihiatrie VII;
 șef Secția Psihiatrie VIII;
 șef Laborator Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru
fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în
care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din
România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și
vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 500 de lei.
Spitalul oferă un salariu lunar motivant, precum și posibilitatea de transport zilnic pentru navetiști, pe ruta Poiana Mare-Craiova, cu microbuz „cursă specială”. Costurile de transport sunt suportate de către angajat.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau
d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management,probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 23.08.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 23.08.2019.

În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, dosarele se vor putea depune inclusiv în prima  zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea acestora; ulterior expirării acestui termen nu se mai admit completări, iar dosarele incomplete se resping.
Tematica și bibliografia de concurs precum și metodologia de organizare și desfășurare pot fi obținute de la sediul spitalului și de pe site-ul acestuia: www.spitalpoianamare.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns