SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA (JUDEȚUL MARAMUREȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA (JUDEȚUL MARAMUREȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ORL la Secția Chirurgie generală – Compartimentul ORL;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Oftalmologie la Secția Chirurgie generală – Compartimentul Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Cabinetul de Pediatrie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Obstetrică-ginecologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la Cabinetul de Reumatologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie III;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Cabinetul de Recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie pentru Laboratorul de Recuperare, medicină fizică și balneologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Cabinetul de Pneumologie din cadrul Ambulatoriului integrat.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0262.342.120, int. 120, Biroul RUNOS.

Lasă un răspuns