SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA (JUDEȚUL MARAMUREȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE RECUPERARE BORȘA (JUDEȚUL MARAMUREȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 și cu prevederile Ord.
m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările și completările ulterioare:            funcția de șef Compartiment Primiri Urgențe.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil
cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 250 de lei și se va achita la casieria spitalului.

Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele xerocopiate depuse la dosar.
Medicii care au împlinit vârsta de 67 de ani nu pot participa la concurs, conform art. 185, alin. 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății (actualizată).
Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de medic specialist sau
primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU.

Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, proba scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează în termen de
minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0262.342.120, int. 120, Biroul RUNOS.

Lasă un răspuns