SPITALUL DE URGENȚĂ AL M.A.I. „PROF. DR. DIMITRIE GEROTA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL DE URGENȚĂ AL M.A.I. „PROF. DR. DIMITRIE GEROTA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală cu competență în CT și RMN.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, în termen de valabilitate;
j) copia livretului militar (dacă este cazul);
k) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor;
l) copii ale certificatului de naștere ale candidatului, precum și ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă, după caz;
m) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului (tipizatele se obțin de la secretariatul spitalului);
n) 3 fotografii tip C.I.;
o) 2 fotografii color 9/12;
p) recomandare de la ultimul loc de muncă;
r) dosar cu șină.
Taxa de concurs este de 150 de lei pentru fiecare participant.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar postată pe site-ul MS: www.ms.ro la rubrica:Informare/Cursuri,concursuri,examene/Tematici.

Candidații vor fi examinați psihologic prin centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform planificării efectuate de către spital. La concurs vor participa doar candidații care au fost declarați „apt” din punct de vedere psihologic.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sector 2, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 24.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 24.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține, de luni până vineri, în intervalul 8,00–15,00, la sediul spitalului și/sau la tel.:
021.303.70.80, int. 28001.

Lasă un răspuns