SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA (JUDEȚUL TIMIȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie la Cabinetul de Oftalmologie din cadrul Ambulatoriului integrat – temporar vacant pe o perioadă determinată de 36 de luni.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) diploma de licență și certificatul de specialist, în original și copie;
c) certificatul de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs, în original și copie;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare, în original;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin, în original și copie;
f) cazierul judiciar, în original;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează, în original;
h) chitanță de plată a taxei de concurs în sumă de 150 de lei, în original;
i) actul de identitate în termen de valabilitate, în original și copie;
j) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), în original și copie.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, cazierul judiciar are valabilitate șase luni. Documentele se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar concursul se
organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 19.07.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Contele Csekonics nr. 4, sau la tel.: 0256.360.655, int. 133

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns