SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL GENERAL C.F. PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală – temporar vacant pe o perioadă determinată de un an;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicin ă internă I – temporar vacant pe o perioadă determinată de un an.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia certificatului de naștere, a certificatului de căsătorie (după caz);
j) copie a carnetului de muncă și adeverință cu vechimea de la 01.01.2011 până în prezent (extras REVISAL);
k) CV;
l) dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de unitățile în care a activat și de Colegiul Medicilor din România.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 08.11.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 08.11.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns