SPITALUL GENERAL C. F. PLOIEȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi;

Jobs

SPITALUL GENERAL C. F. PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie generală la Ambulatoriu integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ORL la Ambulatoriu integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Ambulatoriu integrat.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) copie de pe carnetul de muncă și adeverință cu vechimea de la 01.01.2011 până în prezent (extras REVISAL);
i) curriculum vitae;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz);
k) chitanță de plată a taxei de concurs;
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist și este afișată pe site-ul MS și la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.593.233, int. 128 – persoană de contact: Elena Luminița Călin.

Lasă un răspuns