SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

REPUBLICARE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRĂILA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea
Radiologie-imagistică medicală
pentru Laboratorul de Radiologie
și imagistică medicală;
 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri
Urgențe;
 un post cu normă întreagă
de medic în specialitatea Cardiologie.
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberă practică,
specialiști sau primari confirmați
în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se
publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, șos. Buzăului nr. 2,
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile
de la data de 31.01.2020 și postarea pe site-ul spitalului.
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul RUNOS, tel.:
0239.692.222, int. 2174.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns