SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS următoarele funcții:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA (JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele
funcții:

n șef Secția Pneumologie;
n șef Secția Urologie;
n șef Laborator Recuperare,
medicină fizică și balneologie;
n șef Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
n șef Secția Oncologie medicală;
n șef Secția Boli infecțioase.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește
să candideze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate;
h) dovadă/adeverință din care
să rezulte că în ultimii 2 ani nu
a fost sancționat de conducerea
unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h1
) în situația în care persoana
a fost sancționată și a contestat
conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie
de Colegiul Medicilor din România, certificat de grefă, emis de
instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența
pe rolul instanței a unui litigiu cu
privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de
liberă practică sau a certificatului
de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverință care să
ateste confirmarea în specialitate
și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a secției/
laboratorului/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de
concurs.
Taxa de concurs este de 200 de
lei și se achită la casieria spitalului.
Candidații au obligația de a
prezenta la înscriere actele în original pentru cele depuse în copie.
La concurs se pot prezenta
medici cu o vechime de cel puțin 5
ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați
prin ordin al m.s.p. (vechimea în
specialitate decurge de la data
confirmării și încadrării ca medic
specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au
fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și
cele cărora le-a încetat contractul
de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), precum și cele care au împlinit vârsta
de pensionare conform legii, nu
pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va
consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se
susține după subiecte din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Tematica de concurs, bibliografia și temele-cadru vor fi afișate pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, Serviciul RUNOS,
în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț, iar concursul
se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90
de zile de la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare se pot
obține la tel.: 0254.215.051, int.
133.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns