SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERIN (JUDEȚUL MEHEDINȚI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERIN (JUDEȚUL MEHEDINȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarel e posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Centrului Multifuncțional Vânju Mare – Cabinetul de Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală în cadrul Centrului Multifuncțional Vânju Mare – Cabinetul de Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Centrului Multifuncțional Vânju Mare – Cabinetul de Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Centrului Multifuncțional Strehaia – Cabinetul de Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală în cadrul Centrului Multifuncțional Strehaia – Cabinetul de Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie în cadrul Centrului Multifuncțional Strehaia – Cabinetul de Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală – Compartimentul Tomografie computerizată.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Condițiile oferite și tematica de concurs sunt prezentate pe site-ul spitalului: www.spitjudseverin.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019. În cazul în care
ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0252.313.751, int. 105.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns