SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU-SEVERIN scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA TURNU-SEVERIN (JUDEȚUL MEHEDINȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică
medicală – Compartimentul Tomografie-computerizată;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică
medicală.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în
ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință
de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru
care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și va fi afișată pe site-ul spitalului: www.spitjudseverin.ro
În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi
lucrătoare după expirarea celor 15 zile.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 31.05.2019,iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 31.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0252.313.751, int. 105.

Lasă un răspuns