SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;
 un post cu normă întreagă de medic primar în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic primar în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar în specialitatea ATI la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea ATI la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 cinci posturi cu normă întreagă de medic specialist în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.
Facilități acordate: decontare transport de către Consiliul Județean Giurgiu sau locuință de serviciu.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0246.211.550, int. 253.

Lasă un răspuns