SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu competență/atestat în Senologie imagistică, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Nosocomiale;                                                 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri Urgențe.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,
rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.12.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0246.211.550, int. 253.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns