SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI Nord;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI Boldescu;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Hematologie la Compartimentul Hematologie – Secția Medicină internă II;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie la Centrul de Hemodializă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase copii;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă I;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă II,                                                                    un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Urologie în cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară în cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie în cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie în cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală punct de lucru Boldescu.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Găgeni nr. 100, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 07.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 07.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.537.711, int. 286.

Lasă un răspuns