SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de chimist debutant pentru Laboratorul de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr.
460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.).

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului la data depunerii dosarului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale pentru a fi certificate în conformitate cu originalul de un
reprezentant al angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni;
documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la lit. c) și d) se înlocuiesc cu
declarația pe propria răspundere a candidatului.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul RUNO.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO, tel.: 0349.802.550.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns