SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLATINA (JUDEȚUL OLT)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                     două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Oftalmologie la Secția Oftalmologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre
judecătorească etc.).

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității la data depunerii dosarului.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al
angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valab ilitate șase luni;
documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este afișată pe site-ul spitalului sau se poate obține de la Serviciul RUNO.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 08.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 08.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNO, tel.: 0349.802.550.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns