SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA (JUDEȚUL IALOMIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA (JUDEȚUL IALOMIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Compartimentul Ortopedie și traumatologie –
temporar vacant pe o perioadă determinată de 18 luni;                                      trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie pediatrică la Cabinetul de Psihiatrie pediatrică;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Interne;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Ortopedie pediatrică la Compartimentul Chirurgie și ortopedie pediatrică.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Decebal nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 27.09.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 27.09.2019, dar nu mai
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns