SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetricăginecologie I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Secția Medicină internă I -Compartimentul Nefrologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie medicală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia nr. 2.                                          un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie la Secția Medicină internă I – Compartimentul Nefrologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, respectiv farmacist specialist, în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de ladata de 21.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0245.631.582, int. 1825.

Lasă un răspuns