SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de chimist pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Urologie la Secția Urologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Psihiatrie pediatrică la Cabinetul de Neuropsihiatrie
infantilă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie din cadrul
Secției Chirurgie generală I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică și reparatorie la Compartimentul Arși din cadrul Secției Chirurgie generală I.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog
și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitate cu exemplarele xerocopiate depuse la dosar. Documentele
prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Spitalul oferă toate drepturile prevăzute de Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se găsesc la Servciul RUNOS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează
în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la Serviciul RUNOS, str. Progresului nr. 18.

Lasă un răspuns