SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie toracică la Compartimentul Chirurgie toracică din cadrul Secției Chirurgie generală II;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie pediatrică la Cabinetul de Neuropsihiatrie infantilă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie din cadrul Secției Chirurgie generală I;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală (CT și RMN);
 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului.
Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în
termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist și împreună cu bibliografia se găsesc la Serviciul RUONS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUONS, str. Progresului nr. 18, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 25.10.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 25.10.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului, Serviciul RUONS din str. Progresului nr. 18.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns