SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                     două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu competență în Tomografie computerizată sau Imagistică prin rezonanță magnetică, pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală (CT și RMN).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a certificatului de competență în Tomografie computerizată sau Imagistică prin rezonanță magnetică.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute în Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și împreună cu bibliografia se găsesc
la Serviciul RUONS.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUONS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului, Serviciul RUONS, str. Progresului nr. 18.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns