SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie toracică la Compartimentul Chirurgie toracică din cadrul Secției Chirurgie generală II;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Compartimentul Chirurgie și ortopedie infantilă din cadrul Secției Chirurgie generală II;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină legală la Serviciul de Medicină legală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPUSMURD;
 patru posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate și copia documentelor privind schimbare numelui (certificat de căsătorie, de divorț, hotărâre judecătorească).
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica în conformitate cu originalul. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Spitalul oferă toate drepturile prevăzute de Contractul colectiv de muncă, Regulamentul intern și legislația în vigoare.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist. Tematica de concurs și bibliografia care poartă avizul Colegiul Medicilor se găsesc la Serviciul RUONS al spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Progresului nr. 18, Serviciul RUONS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 09.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 09.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului, Serviciul RUONS din str. Progresului nr. 18.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns