SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG. JIU (JUDEȚUL GORJ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple
tările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                         un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Pneumologie, cu competențe în Endoscopie bronșică, la Compartimentul Pneumologie din cadrul Secției Medicină internă I;                                             un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;                                                                                                                        un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;                                                                       două posturi cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică la Cabinetul de Medicină dentară de urgență la UPU-SMURD.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul/adeverința de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) copie a certificatului de competență în endoscopie broșică pentru postul de medic primar Pneumologie.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs și bibliografia se găsesc la Serviciul RUONS și sunt cele pentru examenul de medic specialist. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUONS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0253.237.233, int. 307 sau la sediul spitalului, Serviciul RUONS din str. Progresului nr. 18

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns