SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile legale:

funcția de șef Centru de Hemodializă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a ambulatoriului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. 1848 nr. 32, în termen de 15 zile de la data de 07.06.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile de la data de 07.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0240.532.958.

Lasă un răspuns