SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele
funcții:
 șef Secția Medicină internă I;
 șef Secția Medicină internă II;
 șef Secția Cardiologie;
 șef Secția Neurologie;
 șef Secția Psihiatrie I;
 șef Secția Psihiatrie II;
 șef Secția Boli infecțioase;
 șef Secția Pneumologie;
 șef Secția Pediatrie;
 șef Secția Neonatologie;
 șef Secția Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Ortopedie-traumatologie;
 șef Secția ATI;
 șef Secția Oftalmologie;
 șef Secția RMFB;
 șef Laborator analize medicale;
 șef Laborator Radiologie și imagistică medicală;
 șef Serviciul Anatomie patologică;
 șef Serviciu Medicină legală,                                                                               funcția de șef UPU–SMURD.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de medic specialist sau primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă,probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. 1848 nr. 32, în termen de 15 zile de la data de 07.06.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 07.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS, tel.: 0240.532.958.

Lasă un răspuns