SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de Oncologie –Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Epidemiologie la Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia I.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de farmacist specialist Farmacie generală și este afișată pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUJC, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 10.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 10.05.2019.


Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.748.001, int. 3268.

Lasă un răspuns