SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele
posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul județean de Medicină legală;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie orală și maxilofacială la Secția ORL Compartimentul Chirurgie orală și maxilo-facială;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală cu un punct de lucru în pavilionul în care funcționează
Secția Pneumologie și un Compartiment CT;                                                    un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la Cabinetul de Chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă – Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie pediatrică la Centrul de Sănătate Mintală copii;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Sănătate publică și management la Serviciul Management al calității serviciilor medicale.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)
lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 23.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 23.08.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns