SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele
funcții:
 șef Secția Chirurgie generală;
 șef Secția Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția Chirurgie și ortopedie infantilă;
 șef Secția Ortopedie-traumatologie;
 șef Secția ORL;
 șef Secția Neonatologie;
 șef Secția ATI;
 șef Secția Neurologie;
 șef Secția Medicină internă;
 șef Secția Cardiologie;
 șef Secția Boli infecțioase;
 șef Secția Psihiatrie;
 șef Secția Pneumologie;
 șef Secția Pediatrie;
 șef Laborator Analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriul integrat;
 șef Laborator Bacteriologie BK;
 șef Laborator Radiologie și imagistică medicală;
 șef Laborator Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 șef Serviciul Anatomie patologică;
 șef Serviciul județean de Medicină legală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h1) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de
Colegiul Medicilor din România, certificat de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul
instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs;
m) certificat de căsătorie – dacă este cazul

Actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, pe care Serviciul RUONS le certifică pentru conformitatea cu
originalul, sau se prezintă în copii legalizate.
Rezultatele analizării dosarelor se afișează la sediul spitalului în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii înscrierilor.
Pentru dosarele respinse se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. După expirarea termenului prevăzut
de 5 zile lucrătoare pentru completare, dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca
specialist).
Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală și pot
participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcției de șef secție/laborator/serviciu numai după redobândirea dreptului de
exercitarea profesiei, obținut în condițiile legii.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și
cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Medicii care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de lege nu pot participa la concursurile sau examenele pentru
ocuparea funcției de șef de secție/laborator/serviciu.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Bibliografia de concurs și Tema-cadru pentru proiectul de specialitate vor fi postate pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 04.10.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 04.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUONS, tel.: 0235.317.224.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns