SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 și cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările și completările ulterioare:               funcția de șef UPU-SMURD;                                                                                       șef CSM – adulți;
 șef CSM – copii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac
incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h1 ) în situația în care persoana a fost sancționată și a contestat conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de
Colegiul Medicilor din România, certificat de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul
instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;
i) copie xerox de pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în
specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a unității/compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de concurs;
m) certificat de căsătorie – dacă este cazul.

Actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, pe care Serviciul RUONS le certifică pentru conformitatea cu
originalul, sau se prezintă în copii legalizate.
Rezultatele analizării dosarelor se afișează la sediul spitalului în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii înscrierilor.
Pentru dosarele respinse se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. După expirarea termenului prevăzut
de 5 zile lucrătoare pentru completare, dosarele nu mai pot fi completate cu alte acte.
Pentru funcția de medic șef UPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Medicină de urgență, cu grad de medic
specialist sau primar, cu experiență minimă de lucru de 3 ani fără întrerupere în cadrul unei UPU.
Medicii care nu au exercitat profesiunea o perioadă mai mare de 5 ani consecutivi pierd dreptul de practică medicală și pot
participa la concursul sau la examenul de ocupare a funcției numai după redobândirea dreptului de exercitarea profesiei, obținut în
condițiile legii.
Medicii care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de lege nu pot participa la concursurile sau examenele pentru
ocuparea funcției.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, proba scrisă, proba clinică sau
practică.

Proba scrisă a concursului se susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Bibliografia de concurs și Tema-cadru pentru proiectul de specialitate vor fi postate pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 04.10.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 04.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUONS, tel.: 0235.317.224.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns