SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU (JUDEȚUL SĂLAJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU (JUDEȚUL SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia cu circuit închis.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu l sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs pentru biolog vor fi afișate pe site-ul spitalului și la sediul unității, iar tematica pentru
farmacist este cea pentru examenul de farmacist specialist în specialitatea Farmacie clinică, publicată pe site -ul Ministerului Sănătății
și, cu bibliografie, pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concu rsul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0260.616.920 sau 0752.269.700, int. 112 – Serviciul RUNOS.
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia cu circuit închis.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu l sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs pentru biolog vor fi afișate pe site-ul spitalului și la sediul unității, iar tematica pentru
farmacist este cea pentru examenul de farmacist specialist în specialitatea Farmacie clinică, publicată pe site -ul Ministerului Sănătății
și, cu bibliografie, pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concu rsul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0260.616.920 sau 0752.269.700, int. 112 – Serviciul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns