SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU GAFENCU” CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie din Ambulatoriul integrat – personal civil contractual.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze și acordul persoanei care dorește
să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, corespunzător
fișei postului, în condițiile în care va fi declarată „admis” la concurs/examen;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)
lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii certificate de căsătorie și de naștere
acolo unde este cazul, în original și copie;
j) asigurarea de răspundere civilă (malpraxis), în original și copie;
k) curriculum vitae (model european);
l) dosar plic.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 23.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 23.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, persoană de contact p.c.c. Ilie Marius, tel.: 0241.660.390, int. 106.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns