SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI (JUDEȚUL VRANCEA) scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Dermatovenerologie la Compartimentul Dermatovenerologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în microstructura Tomografie computerizată din Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală din cadrul Centrului Militar de Sănătate Buzău.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, fiind afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Cezar Bolliac nr. 3-5, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 08.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 08.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la microstructura „șef al personalului”, tel.: 0237.216.400, int. 1600 sau 1635.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns