SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Biroul Managementul calității serviciilor medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Compartimentul Psihiatrie din spital;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală la Compartimentul Angiografie din Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.

Condițiile generale pentru candidatul care dorește să ocupe un post contractual vacant sau temporar vacant (conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare) sunt următoarele:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 15 ani;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor scoase la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor: acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii
autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei pentru fiecare participant.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs pentru postul de medic primar la Biroul Managementul calității serviciilor medicale este stabilită de
legislația sanitară la nivel național și va fi publicată pe pagina oficială de internet a spitalului, odată cu prezentul anunț, iar cea pentru posturile de medic specialist Psihiatrie sau Radiologie-imagistică medicală este cea specifică ocupării posturilor vacante de medici, în specialitățile menționate, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 28.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 28.06.2019, la sediul spitalului, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 22, tel.: 0264.403.401, int. 314, 315.

Lasă un răspuns