SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Otorinolaringologie la Compartimentul ORL.
Condițiile generale pentru ocuparea postului:
1) deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și a domiciliului în România;
2) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
3) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4) deținerea capacității depline de exercițiu;
5) deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate;
6) persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor:
1) deținerea gradului profesional de medic specialist în specialitatea otorinolaringologie;
2) acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în
cazul în care acesta este declarat „admis”.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea specifică ocupării posturilor vacante de medici în specialitatea otorinolaringologie,
publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 22, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 22.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 22.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului sau la tel.: 0264.403.401, int. 314, 315.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns