SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU” PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU” PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie din Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Cabinetul ORL din Centrul Militar de Sănătate Târgoviște;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Dermatovenerologie la Cabinetul Dermatovenerologie din Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Negru Vodă nr. 47, în termen de 15 zile de la data de 04.07.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 04.07.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0248.218.090, int. 224.

Lasă un răspuns