SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU” PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU” PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Compartimentul Urologie din Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, iar pentru postul de farmacist
va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Negru Vodă nr. 47, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 18.10.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 18.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, str. Negru Vodă nr. 47, tel.: 0248.218.090, int. 224, 266.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns