SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU” PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ION JIANU” PITEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Ortopedie și traumatologie la Compartimentul
Ortopedie și traumatologie din
Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Chirurgie generală
la Secția Chirurgie generală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește
să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate
în termen de valabilitate Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, str. Negru Vodă nr.
47, mun. Pitești, jud. Argeș, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 31.01.2020..
Relații suplimentare se pot
obține la Biroul Resurse Umane, str. Negru Vodă nr. 47, tel.:
0248.218.090, int. 224, 266.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns