SPITALUL MUNICIPAL ADJUD (JUDEȚUL VRANCEA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD (JUDEȚUL VRANCEA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                        un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală, cu atestat în Îngrijiri paliative, la Compartimentul Îngrijiri paliative;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă, cu atestat în Îngrijiri paliative, la Compartimentul Îngrijiri paliative;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină fizică și de reabilitare la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs și bibliografia vor fi afișate la sediul spitalului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Republicii nr. 21, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.01.2020. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.01.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns