SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI (JUDEȚUL GALAȚI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI (JUDEȚUL GALAȚI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet și boli de nutriție;                                                                                                                           trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Obstetrică-ginecologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Compartimentul Neonatologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
 un post cu jumătate de normă de medic în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Compartimentul Ortopedie – traumatologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oftalmologie la Compartimentul Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Compartimentul Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Cabinetul de Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia actelor de stare civilă (naștere, căsătorie).

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele în copie se prezintă însoțite de actele originale pentru conformitate. Documentele prevăzute la lit. d), f)
și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la secretariatul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 08.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 08.11.2019.
Bibliografia, tematica și informații suplimentare se pot obține la tel.: 0236.811.608, Biroul RUNOS, sau pe site -ul spitalului: www.spitaltecuci.com

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns